rumano

VII. PRELUNGIREA CONTRACTULUI 7.1. Prezentul contract poate fi prelungit doar cu acordul ambelor părţi contractante. 7.2. În cazul în care LOCATARUL doreşte reînnoirea Contractului, va trebui să îşi semnaleze intenţia cu 60 zile înainte de sfârşitul perioadei iniţiale, în caz contrar, prezentul contract va înceta. VIII. ÎNCETAREA CONTRACTULUI 8.1. Prezentul contract încetează prin: a) acordul scris al ambelor părţi contractante; b) denunţarea unilaterală, se va putea face de către LOCATAR cu condiţia transmiterii unei notificări scrise LOCATORULUI şi acordarea unui preaviz de cel putin 60 de zile, conform art. 1825 alin. (1) Cod Civil; c) împlinirea duratei pentru care a fost încheiat, neurmată de încheierea unui act adiţional prin care părţile să convină prelungirea prezentului contract; d) rezilierea contractului, în cazul în care una dintre părţile contractante nu-şi îndeplineşte total sau parţial una dintre obligaţiile contractuale sau în condiţiile prevăzute expres în prezentul contract. 8.2. Dacă una dintre părţi, în mod culpabil, nu îşi îndeplineşte total sau parţial sau îşi îndeplineşte necorespunzător obligaţiile prevăzute în prezentul contract, cealaltă parte este îndreptăţită ca, după notificarea părţii culpabile, ramasă fără răspuns în decurs de 7 zile de la primirea notificării, să considere contractul reziliat, fără efectuarea unor alte formalităţi şi fără a fi necesară intervenţia instanţei judecătoreşti. 8.3. Pentru nerespectarea, totală sau parţială, a clauzelor contractuale şi/sau pentru executarea defectuoasă a oricăreia dintre obligaţiile ce îi revin, partea culpabilă răspunde pentru pagubele produse celeilalte părţi. IX. CLAUZE SPECIALE 9.1. Prezentul contract este guvernat de legea română. 9.2. Dispoziţiile prezentului contract se completează cu dispoziţiile Codului civil (art. 1777-1835), precum şi cu orice alte dispoziţii legale aplicabile raporturilor juridice de natura celor născute prin prezentul contract. 9.3. În cazul în care rezolvarea neînţelegerilor privind validitatea şi/sau executarea prezentului contract nu este posibilă pe cale amiabilă, ele vor fi supuse spre soluţionare instanţelor competente. 9.4. Modificarea prezentului contract poate fi facută numai prin acordul scris al părţilor. X. FORŢA MAJORĂ 10.1. Cu excepţia cazurilor în care părţile nu au dovedit contrariul, niciuna dintre ele nu va fi responsabilă pentru neîndeplinirea la timp sau îndeplinirea inadecvată, parţială sau totală, a obligaţiilor ce-i revin, dacă o astfel de neîndeplinire la timp sau îndeplinire inadecvată a fost cauzată de un eveniment de forţă majoră care nu putea fi prevăzut la data executării prezentului contract sau ale cărui consecinţe nu puteau fi evitate sau înlăturate de partea care le invocă. Următoarele evenimente vor fi considerate ca evenimente de forţă majoră: războaie, dezastre naturale, greve, restricţii legale sau guvernamentale sau orice alt eveniment care scapă controlului părţii care îl invocă. 10.2.​Partea care invocă forţa majoră va notifica celeilalte părţi, imediat şi în detaliu, apariţia unui astfel de eveniment şi va lua toate măsurile care îi sunt la îndemână pentru a limita consecinţele unui astfel de eveniment. XI. LEGEA ŞI JURISDICŢIA APLICABILE 11.1. Prezentul contract a fost încheiat în conformitate cu legea română, care va fi şi legea aplicabilă contractului. 11.2.​Toate disputele derivând din prezentul contract vor fi rezolvate pe cale amiabilă. Dacă rezolvarea amiabilă nu este posibilă, orice litigiu derivând din încheierea, modificarea sau executarea prezentului contract vor fi supuse spre rezolvare instanţelor judecătoreşti competente din România. XII. CONFIDENTIALITATE 12.1. Cele două părţi se angajează să păstreze confidenţial faţă de terţi conţinutul prezentului contract, precum şi toate documentele la care se face referinţă. XIII. NOTIFICARI 13.1. În conformitate cu prevederile prezentului contract, orice notificare trimisă de către o parte celeilalte părţi se va face la adresele de mai jos. Dacă notificarea se va trimite prin e-mail aceasta va fi considerată ca primită în ziua lucrătoare următoare celei în care a fost trimisă. 13.2. Fiecare parte va informa cealaltă parte asupra schimbării adresei sale printr-o notificare scrisă, transmisă în termen de maxim 30 (treizeci) de zile de la data când această modificare a fost facuta.

español

VIENES. EXTENSION DE CONTRATO 7.1. Este contrato sólo podrá prorrogarse con el acuerdo de ambas partes contratantes. 7.2. Si el ARRENDATARIO desea renovar el Contrato deberá manifestar su intención 60 días antes de finalizar el plazo inicial, de lo contrario, el presente contrato terminará. VIII. TERMINO DEL CONTRATO 8.1. Este contrato se rescinde por: a) el acuerdo escrito de ambas partes contratantes; b) la denuncia unilateral podrá ser realizada por el ARRENDATARIO a condición de enviar notificación escrita al ARRENDADOR y con un preaviso de al menos 60 días, según el art. 1825 párr. (1) Código Civil; c) cumplimiento del plazo por el cual se celebró, seguido de la celebración de un acto adicional por el cual las partes acuerdan prorrogar este contrato; d) resolución del contrato, en el caso de que uno de los contratantes no cumpla total o parcialmente una de sus obligaciones contractuales o en las condiciones expresamente previstas en este contrato. 8.2.Si una de las partes, de manera culpable, no cumple total o parcialmente o cumple indebidamente sus obligaciones establecidas en este contrato, la otra parte tiene derecho, después de notificar a la parte culpable, quedar sin respuesta dentro de los 7 días siguientes a la recepción de la notificación, para considerar resuelto el contrato, sin realizar otras formalidades y sin requerir la intervención del tribunal. 8.3. Por el incumplimiento, total o parcial, de las cláusulas contractuales y/o por la ejecución defectuosa de cualquiera de sus obligaciones, el culpable es responsable de los daños y perjuicios que cause a la otra parte. IX. CLÁUSULAS ESPECIALES 9.1. Este contrato se rige por la ley rumana. 9.2. Las disposiciones de este contrato se complementan con las disposiciones del Código Civil (art. 1777-1835), así como con cualesquiera otras disposiciones legales aplicables a las relaciones jurídicas de la naturaleza de las nacidas mediante este contrato. 9.3.Si la resolución de las discrepancias sobre la validez y/o ejecución del presente contrato no fuera posible de forma amistosa, se someterán para su resolución a los tribunales competentes. 9.4. La modificación de este contrato sólo podrá realizarse mediante acuerdo escrito de las partes. X. FUERZA MAYOR 10.1. Salvo que las partes hayan probado lo contrario, ninguna de ellas será responsable del incumplimiento en plazo o del cumplimiento inadecuado, parcial o total, de sus obligaciones, si dicho incumplimiento en plazo o cumplimiento inadecuado ha sido causado por una fuerza evento de mayor que no pudo preverse en la fecha de ejecución de este contrato o cuyas consecuencias no pudieron ser evitadas o eliminadas por la parte que los invoca. Se considerarán eventos de fuerza mayor los siguientes eventos: guerras, desastres naturales, huelgas, restricciones legales o gubernamentales o cualquier otro evento fuera del control de quien lo invoque.10.2 La parte que invoque la fuerza mayor notificará a la otra parte, inmediatamente y detalladamente, la ocurrencia de tal evento y tomará todas las medidas a su disposición para limitar las consecuencias de tal evento. XI. LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN 11.1. Este contrato se celebró de conformidad con la ley rumana, que también será la ley aplicable al contrato. 11.2 Todas las disputas que surjan de este contrato se resolverán amistosamente. Si no es posible una solución amistosa, cualquier disputa que surja de la celebración, modificación o ejecución de este contrato se someterá para su resolución a los tribunales competentes de Rumanía. XII. PRIVACIDAD 12.1. Las dos partes se comprometen a mantener confidencial frente a terceros el contenido del presente contrato, así como todos los documentos a los que se hace referencia. XIII. NOTIFICACIONES 13.1. De acuerdo con lo establecido en este contrato, cualquier notificación enviada por una parte a la otra se realizará a las direcciones que figuran a continuación.Si la notificación se envía por correo electrónico, se considerará recibida el día hábil siguiente a aquel en que fue enviada. 13.2. Cada parte informará a la otra sobre el cambio de su domicilio mediante notificación escrita, enviada en un plazo máximo de 30 (treinta) días a partir de la fecha en que se realizó este cambio.

Traductor.com.ar | ¿Cómo utilizo la traducción de texto rumano-español?

Asegúrese de cumplir con las reglas de redacción y el idioma de los textos que traducirá. Una de las cosas importantes que los usuarios deben tener en cuenta cuando usan el sistema de diccionario Traductor.com.ar es que las palabras y textos utilizados al traducir se guardan en la base de datos y se comparten con otros usuarios en el contenido del sitio web. Por esta razón, le pedimos que preste atención a este tema en el proceso de traducción. Si no desea que sus traducciones se publiquen en el contenido del sitio web, póngase en contacto con →"Contacto" por correo electrónico. Tan pronto como los textos relevantes serán eliminados del contenido del sitio web.


Política de Privacidad

Los proveedores, incluido Google, utilizan cookies para mostrar anuncios relevantes ateniéndose las visitas anteriores de un usuario a su sitio web o a otros sitios web. El uso de cookies de publicidad permite a Google y a sus socios mostrar anuncios basados en las visitas realizadas por los usuarios a sus sitios web o a otros sitios web de Internet. Los usuarios pueden inhabilitar la publicidad personalizada. Para ello, deberán acceder a Preferencias de anuncios. (También puede explicarles que, si no desean que otros proveedores utilicen las cookies para la publicidad personalizada, deberán acceder a www.aboutads.info.)

Traductor.com.ar
Cambiar pais

La forma más fácil y práctica de traducir texto en línea es con traductor rumano español. Copyright © 2018-2022 | Traductor.com.ar