rumano

VI. OBLIGAŢIILE, RESPONSABILITĂŢILE ŞI DREPTURILE LOCATARULUI 6.1. LOCATARUL are obligaţia să preia şi să predea Proprietatea închiriata pe baza procesului verbal de predare-primire a locuinţei şi a Inventarului ce fac parte integrantă din prezentul Contract. 6.2. LOCATARUL are obligaţia să achite LOCATORULUI garanţia contractuală, precum şi contravaloarea sumei stabilite de către părţi drept avans la chirie, în caz contrar prezentul contract se va considera desfiinţat de plin drept, fără îndeplinirea vreunei alte formalităţi. 6.3. LOCATARUL se obligă să platească, conform prevederilor prezentului contract chiria, in primele 5 zile ale perioadei pentru care este datorata, respectiv pretul utilitatilor in 5 zile de la transmiterea facturilor pe email de catre LOCATOR. Orice întârziere la plata acestor sume precum şi penalităţile/pagubele ce decurg din această întârziere vor fi suportate de către LOCATAR. 6.4. LOCATARUL are obligaţia să declare în mod corect numărul de persoane care ocupă în regim permanent Locuinţa şi va fi direct răspunzător de corectitudinea acestei declaraţii. 6.5. LOCATARUL are obligaţia să folosească cu prudenţă şi diligenţă, în mod adecvat şi cu bună-credinţă Locuinţa, respectiv: a) să nu modifice destinaţia Bunului imobil închiriat aşa cum aceasta este precizată la art. 2.1; b) să nu aducă modificări, înlocuiri sau stricăciuni Bunului imobil închiriat, prin aceasta înţelegându-se, dar fără a se limita la: perforarea, dăltuirea, modificarea pereţilor interiori şi exteriori, a instalaţiilor şi echipamentelor etc. fiind necesar acordul scris al LOCATORULUI în acest sens; c) să nu aducă modificări, înlocuiri sau stricăciuni spaţiilor comune ale imobilului/ ansamblului în care se află Locuinţa, să nu aducă prejudicii prin comportamentul său celorlalţi locatari din Imobilul/ ansamblul în care se află Locuinţa şi să respecte regulamentul de coproprietate în cazul în care acesta există; d) să informeze LOCATORUL în scris asupra oricărei stricăciuni, deteriorări sau eveniment urmare căruia Locuinţa/ bunurile din inventar au fost afectate, în termen de maxim 3 (trei) zile de la data producerii evenimentului sau imediat ce acestea au avut loc, în situaţii de extremă urgenţă precum incendii, inundaţii, surpări, etc. sub sancţiunea plăţii de daune-interese şi a suportării oricăror alte cheltuieli. 6.8. În situaţia în care Bunul imobil sau spaţiile comune aferente acestuia/ bunurile din acesta au suferit stricăciuni sau deteriorări ca urmare a folosinţei defectoase/ culpei LOCATARULUI, acesta se obligă să anunţe LOCATORUL şi să le remedieze, în termen de maxim 5 zile de la data producerii evenimentului, pe cheltuiala sa, în caz contrar LOCATORUL va interveni şi va efectua remedierile iar costul acestora să fie suportat de către LOCATAR. LOCATARUL răspunde şi pentru degradarea cauzată de membrii familiei sale şi de fapta altor persoane cărora le-a îngăduit în orice mod accesul în locuinţă. 6.9. În situaţia în care bunul imobil sau spaţiile comune aferente acestuia/ bunurile din acesta au suferit stricăciuni sau deteriorări care nu se datorează folosinţei defectoase a LOCATARULUI / culpei acestuia, LOCATARUL se va adresa LOCATORULUI pentru remedierea acestora având obligaţia să permită acestuia accesul în proprietate în acest scop. 6.10. În cazul în care LOCATARUL nu va informa LOCATORUL asupra acestor situaţii în termen de maxim 3 zile de la data producerii evenimentului, va fi răspunzător pentru pagubele aduse Locuinţei/ spaţiilor comune ale Imobilului/ansamblului în care se află Locuinţa, produse ca urmare a neglijenţei sale. 6.11. Dacă LOCATORUL, ca urmare a sesizării LOCATARULUI, nu remediază problemele semnalate în termenul prevăzut la art. 5.6. din prezentul contract, LOCATARUL are dreptul să efectueze reparaţiile/ înlocuirile necesare. În cazul în care LOCATORUL nu îi restituie LOCATARULUI sumele avansate pentru efectuarea reparaţiilor costul acestora urmează să fie reţinut de către LOCATAR din chiria datorată pe luna/ lunile următoare. 6.12. LOCATARUL nu are dreptul să subînchirieze total sau parţial Locuinţa, să cesioneze total sau parţial prezentul contract sau să desfăşoare activităţi cu caracter comercial, public sau de orice altă natură similară, fără a avea acordul scris al LOCATORULUI. 6.13. LOCATARUL se obligă să permită accesul LOCATORULUI în locuinţa închiriată: a) pentru efectuarea oricărei reparaţii necesare; b) pentru inspectarea Locuinţei. 6.14. LOCATARUL are dreptul la folosinţa exclusivă, personală, paşnică, utilă şi linistită a Locuinţei precum şi să beneficieze de sprijinul LOCATORULUI pe întreaga durată a contractului pentru orice situaţie ce ar tulbura aceste drepturi. 6.15. La încetarea contractului de închiriere LOCATARUL are obligaţia să predea Locuinţa cu inventarul complet şi fără nicio stricăciune/ deteriorare, excepţie făcând uzura normală. În cazul în care se vor constata stricăciuni/ deteriorări/ lipsuri, LOCATARUL are obligaţia să le remedieze pe cheltuiala sa sau să plătească LOCATORULUI contravaloarea sumelor aferente reparaţiilor şi a completării lipsurilor, în baza unor estimări sau a unui deviz efectuat de către specialişti. 6.16. La încetarea contractului LOCATARUL se obligă să elibereze Locuinţa şi să predea Spaţiul liber de orice bun personal, în caz contrar va plăti LOCATORULUI suma de 80 EUR zi/întârziere. 6.17. În situaţia în care, are loc rezilierea prezentului contract ca urmare a culpei LOCATARULUI, in primele 12 luni ale perioadei de inchiriere, acesta va plăti LOCATORULUI o despăgubire în valoare de 1.150EUR.

español

VI. OBLIGACIONES, RESPONSABILIDADES Y DERECHOS DEL ARRENDATARIO 6.1. El ARRENDATARIO tiene la obligación de hacerse cargo y entregar el Bien arrendado con base en el protocolo de entrega-aceptación de la vivienda y el Inventario que forman parte integrante del presente Contrato. 6.2. El ARRENDATARIO tiene la obligación de pagar al ARRENDADOR la ​​garantía contractual, así como el contravalor del monto establecido por las partes como anticipo del alquiler, de lo contrario este contrato se considerará resuelto de pleno derecho, sin el cumplimiento de cualquier otro formalidad. 6.3. El ARRENDATARIO se compromete a pagar, según lo dispuesto en este contrato, el alquiler en los primeros 5 días del período adeudado, respectivamente el precio de los servicios públicos dentro de los 5 días siguientes al envío de las facturas por correo electrónico por parte del ARRENDADOR. . Cualquier retraso en el pago de estas cantidades así como las penalizaciones/daños resultantes de dicho retraso serán a cargo del ARRENDATARIO. 6.4. El ARRENDATARIO tiene la obligación de declarar correctamente el número de personas que ocupan permanentemente la Vivienda y será directamente responsable de la veracidad de esta declaración. 6.5.El INQUILINO tiene la obligación de utilizar el Apartamento con precaución y diligencia, de forma adecuada y de buena fe, respectivamente: a) no cambiar el destino del inmueble alquilado según lo previsto en el art. 2.1; b) no realizar modificaciones, reposiciones o daños al inmueble arrendado, mediante estos medios, pero no limitados a: perforación, cincelado, modificación de muros, instalaciones y equipos internos y externos, etc.siendo necesario a este respecto el consentimiento por escrito del ARRENDADOR; c) no realizar cambios, reposiciones o daños a los espacios comunes del edificio/complejo en el que se encuentra la Vivienda, no causar daños con su comportamiento a los demás inquilinos del Edificio/complejo en el que se encuentra la Vivienda y cumplir con las normas de copropiedad en caso de que existan; d) informar por escrito al ARRENDADOR de cualquier daño, daño o evento a consecuencia del cual la Vivienda/bienes del inventario resulten afectados, en un plazo máximo de 3 (tres) días contados a partir de la fecha de ocurrencia del evento o tan pronto como tal como se produjeron, en situaciones de extrema emergencia como incendios, inundaciones, sorpresas, etc. bajo pena de pagar daños y perjuicios y soportar cualesquiera otros gastos. 6.8.En el caso de que el Bien Inmueble o los espacios comunes relacionados con él/los bienes que en él se encuentran hayan sufrido daños o perjuicios como consecuencia de un mal uso/culpa del ARRENDATARIO, éste se obliga a notificarlo al ARRENDADOR y subsanarlos, en un plazo máximo. de 5 días a partir de la fecha de producción del evento, a su cargo, en caso contrario intervendrá el ARRENDADOR y realizará las reparaciones y su costo será a cargo del ARRENDATARIO. El ARRENDATARIO también es responsable de la degradación causada por sus familiares y por la actuación de otras personas a quienes permitió de cualquier forma el acceso a la vivienda. 6.9. En el caso de que el bien inmueble o los espacios comunes relacionados con él/los bienes que en él se encuentran hayan sufrido daños o perjuicios que no sean debidos al uso defectuoso del ARRENDATARIO/culpa suya, el ARRENDATARIO se pondrá en contacto con el ARRENDADOR para subsanarlos, habiendo la obligación de permitirle el acceso al inmueble con este fin. 6.10.Si el ARRENDATARIO no informa al ARRENDADOR de estas situaciones en un plazo máximo de 3 días a partir de la fecha de ocurrencia del hecho, será responsable de los daños causados ​​a la Vivienda/espacios comunes del Edificio/complejo en el que se encuentra la Vivienda. se encuentra, causado como resultado de su negligencia. 6.11. Si el ARRENDADOR, como consecuencia de la notificación del ARRENDATARIO, no subsana los problemas denunciados en el plazo previsto en el art. 5.6. del presente contrato, el ARRENDATARIO tiene derecho a realizar las reparaciones/reposiciones necesarias. Si el ARRENDADOR no devuelve al ARRENDATARIO las sumas adelantadas para la realización de las reparaciones, su coste será retenido por el ARRENDATARIO del alquiler adeudado para el mes o meses siguientes. 6.12. El ARRENDATARIO no tiene derecho a subarrendar total o parcialmente la Vivienda, a ceder total o parcialmente este contrato o a realizar actividades de carácter comercial, público o cualquier otra similar, sin el consentimiento por escrito del ARRENDADOR. 6.13. El ARRENDATARIO se compromete a permitir el acceso del ARRENDADOR al alojamiento alquilado: a) para realizar cualquier reparación necesaria; b) para la inspección de la Vivienda. 6.14.El ARRENDATARIO tiene derecho al uso exclusivo, personal, pacífico, útil y tranquilo de la Vivienda, así como a beneficiarse del apoyo del ARRENDADOR durante toda la duración del contrato para cualquier situación que perturbe estos derechos. 6.15. A la resolución del contrato de alquiler, el ARRENDATARIO se obliga a entregar la Vivienda con el inventario completo y sin ningún daño/desperfecto, salvo el desgaste normal. En caso de que se encuentren daños/desperfectos/faltantes, el ARRENDATARIO tiene la obligación de subsanarlos por su cuenta o de pagar al ARRENDADOR el equivalente de las sumas relacionadas con las reparaciones y la terminación de los faltantes, con base en estimaciones o un cotización realizada por especialistas. 6.16. Al finalizar el contrato, el ARRENDATARIO se compromete a desalojar la Vivienda y entregar el Espacio libre de cualquier objeto mueble, en caso contrario abonará al ARRENDADOR la ​​cantidad de 80 euros por día/retraso. 6.17. En el caso de que el presente contrato se resuelva por culpa del ARRENDATARIO, en los 12 primeros meses del periodo de alquiler, éste abonará al ARRENDADOR una indemnización por importe de 1.150 euros.

Traductor.com.ar | ¿Cómo utilizo la traducción de texto rumano-español?

Asegúrese de cumplir con las reglas de redacción y el idioma de los textos que traducirá. Una de las cosas importantes que los usuarios deben tener en cuenta cuando usan el sistema de diccionario Traductor.com.ar es que las palabras y textos utilizados al traducir se guardan en la base de datos y se comparten con otros usuarios en el contenido del sitio web. Por esta razón, le pedimos que preste atención a este tema en el proceso de traducción. Si no desea que sus traducciones se publiquen en el contenido del sitio web, póngase en contacto con →"Contacto" por correo electrónico. Tan pronto como los textos relevantes serán eliminados del contenido del sitio web.


Política de Privacidad

Los proveedores, incluido Google, utilizan cookies para mostrar anuncios relevantes ateniéndose las visitas anteriores de un usuario a su sitio web o a otros sitios web. El uso de cookies de publicidad permite a Google y a sus socios mostrar anuncios basados en las visitas realizadas por los usuarios a sus sitios web o a otros sitios web de Internet. Los usuarios pueden inhabilitar la publicidad personalizada. Para ello, deberán acceder a Preferencias de anuncios. (También puede explicarles que, si no desean que otros proveedores utilicen las cookies para la publicidad personalizada, deberán acceder a www.aboutads.info.)

Traductor.com.ar
Cambiar pais

La forma más fácil y práctica de traducir texto en línea es con traductor rumano español. Copyright © 2018-2022 | Traductor.com.ar