rumano

DOAMNA PREȘEDINTE, Subsemnații:  COHEN DIEGO EDGARDO, domiciliat în Calle Arenales nr. 3504, et. 2, ap. 18, Buenos Aires, Argentina;  COHEN ALEJANDRA VALERIA, domiciliată în Calle Echevererria nr. 1950, et. 1, ap. B, Buenos Aires, Argentina;  COHEN SILVIA MERCEDES, domiciliată în str. Uriburu nr. 1255, et. 11, ap. A, Buenos Aires, Argentina, toți cu domiciliul ales pentru comunicări în București, B-dul Unirii nr. 35, bloc A3, scara 2, etaj 1, ap. 27, sector 3, la sediul reprezentantului convențional LIVESCU ȘI ASOCIAȚII – S.C.A., prin avocat Monica Livescu, în contradictoriu cu COMISIA NAȚIONALĂ PENTRU COMPENSAREA IMOBILELOR (numită în continuare CNCI), cu sediul în București, Calea Floreasca nr. 202, sector 1, formulăm prezenta CONTESTAȚIE LA DECIZIA DE COMPENSARE NR. 42351/10.10.2021 EMISĂ DE COMISIA NAȚIONALĂ PENTRU COMPENSAREA IMOBILELOR Solicităm instanței ca, prin hotărârea pe care o va pronunța: 1. să admiteți contestația la decizia de compensare nr. 42351/10.10.2021 emisă de Comisia Națională pentru Compensarea Imobilelor; 2. să modificați în parte decizia contestată sub aspectul cuantumului valorii imobilului notificat ce face obiectul dosarului de despăgubiri nr. 64959/CC/21.02.2019 în sensul de a constata care este cuantumul corect al valorii imobilelor notificate; 3. să obligați pârâta CNCI să emită decizie de stabilire a punctelor compensatorii pentru fiecare dintre reclamanți în cotă de 1/3 fiecare pentru diferența de valoare în raport de valoarea corect stabilită și determinată de instanță pentru imobilul teren și construcții situat în București, Splaiul Unirii nr. 26 sector 4, compus din:  teren în suprafață de 363,50 m.p.  construcție alcătuită din două corpuri de clădire, respectiv o corpul A format din parter, etaj I, etaj II și pivniță, în suprafață construită desfășurată de 307 mp. o corpul B format din parter, etaj și pivniță, în suprafață construită desfășurată de 165 mp. 4. să dispuneți obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată, în baza dispozițiilor art. 453 Cod procedură civilă. MOTIVELE ACȚIUNII I. SCURT ISTORIC AL SITUAȚIEI DE FAPT (1) Prin notificarea nr. 3583/21.11.2001 (anexă), formulată în baza Legii nr. 10/2001, s-a solicitat restituirea în natură a imobilului teren și construcții situat în fosta adresă poștală - Splaiul Unirii nr. 26 sector 4, București. (2) Notificarea a fost formulată de Cohen Diego Edgardo, Cohen Alejandra Valeria și Cohen Silvia Mercedes, fiind transmisă prin executor judecătoresc la data de 21.11.2001 și înregistrată sub nr. 3583/21.11.2001, întocmindu-se dosarul nr. 18898/21.11.2001. (3) Imobilul față de care s-a formulat notificarea mai sus menționată a aparținut autorului subsemnaților, Cohen Jacques, decedat la data de 20.08.1943, al cărui unic moștenitor a fost fiul său, Cohen Mircea Nissim, care a decedat la data de 15.01.1991 (anexă). (4) Calitatea de persoane îndreptățite a reclamanților reiese din faptul că aceștia sunt moștenitorii fostului proprietar, în calitate de succesori ai lui Cohen Mircea Nissim după cum urmează:  de pe urma defunctului Cohen Mircea Nissim, decedat la data de 15.01.1991, au rămas următorii moștenitori: soția supraviețuitoare Mercedes Nunez și descendenții Cohen Diego Edgardo, Cohen Alejandra Valeria și Cohen Silvia Mercedes;  în urma decesului soției supraviețuitoare Mercedes Nunez la data de 06.03.1999 descendenții mai sus menționați au rămas singurii moștenitori. (5) Imobilul notificat a fost dobândit prin actul de vânzare-cumpărare autentificat de Trib. Ilfov, Secția Notariat la nr. 31606/28.12.1922 de către Cohen Jacques și transcris sub nr. 17443/1922, încheiat cu Dr. Allois Muller în calitate de vânzător (anexă). Potrivit schiței-plan ce însoțește contractul de vânzare-cumpărare, suprafața terenului vândut era de 363,50 mp (suprafața de teren hașurată – astfel cum rezultă din art. 1 al contractului). Terenul avea categoria curți construcții, fiind situat în intravilanul orașului, iar construcția avea destinația de locuință. (6) La data dobândirii, imobilul compus din teren și construcție avea ca adresa poștală Splaiul Ion C. Brătianu nr. 4, devenit Splaiul Unirii nr. 26 după 1948, astfel cum rezultă din istoricul de adresă poștală nr. 20311/4792/5.08.2002 eliberat de către PMB (anexă). (7) Conform procesului verbal de carte funciară nr. 38122/28.08.1941 (anexă), imobilul era compus din următoarele:  teren în suprafață de 360 m.p., identificat conform planului anexă la actul de vânzare-cumpărare mai sus indicat;  două corpuri de casă din zid, fundație beton, acoperite cu tablă: corpul din față având subsol, parter și etaj cu 2 camere, baie, bucătărie, pe fiecare nivel; corpul din fund având parter cu 4 camere și dependințe, la etaj - 3 camere și dependințe, mansardă cu 3 camere; (8) Imobilul a fost naționalizat în baza Decretului nr. 92/1950, fiind înscris la poziția 1165 din anexa la decret pe numele bunicului reclamanților, Cohen Jacques. (9) Conform adresei PMB nr. 43418/11053/30.09.2002 - Direcția Patrimoniu Evidență Proprietăți Cadastru (anexă), în evidențele cadastrale întocmite pe anul 1986, imobilul era înscris cu suprafață de 360 m.p. și un corp de clădire A cu trei nivele în suprafață de 179 m.p., categoria de folosință „construcții și curți”. (10) Ulterior naționalizării construcțiile au fost demolate. Din planul cadastral conținând reconstituirea fostului amplasament și a adresei PMB nr. 4253/23.01.2003 a Direcției Urbanism din cadrul PMB, rezultă ca zona a fost sistematizată și este ocupată în prezent de străzi, blocuri și spații verzi (anexă). (11) PMB nu a dispus asupra notificării reclamanților, deși dosarul a fost completat cu toate actele doveditoare la care am făcut referire. (12) Ca urmare a pasivității unității deținătoare, reclamanții au solicitat soluționarea notificării mai sus menționată, acțiune ce a format obiectul dosarului nr. 15992/3/2013. Curtea de Apel București, prin decizia civilă nr. 413A/09.10.2014 (anexă) prin care a schimbat în parte sentința civilă nr. 2235/20.03.2013 a Tribunalului București (anexă), a constatat calitatea reclamanților de persoane îndreptățite în baza Legii nr. 165/2013 și a obligat unitatea deținătoare să emită dispoziție cu propunere de acordare a măsurilor reparatorii în echivalent prin puncte compensatorii pentru imobilul identificat în petitul prezentei acțiuni. (13) Prin Dispoziția nr. 20227/30.03.2018 Primarul General al Municipiului București (anexă) a propus acordarea de măsuri compensatorii sub formă de puncte pentru imobilul situat în București, fost Splaiul Unirii nr. 26 sector 4, compus din teren în suprafață de 360 m.p. și construcție alcătuită din două corpuri de clădire, respectiv un corp format din parter cu 2 camere, baie, bucătărie, la fel și etaj și subsol și un corp format din parter cu 4 camere și dependințe, etaj cu 3 camere și dependințe, mansardă cu 3 camere și subsol, imposibil de restituit în natură, persoanelor îndreptățite, respectiv reclamanților. (14) Prin adresa nr. 64959/CC/09.03.2021 (anexa), CNCI a solicitat reclamanților completarea dosarului cu documente din care să reiasă descrierea construcțiilor, pentru fiecare corp de clădire în parte. (15) În consecință, prin răspunsul nr. 80/25.06.2021 (anexă) reclamanții au completat dosarul cu următoarele informații, susținute de acte doveditoare din care rezultă descrierea construcțiilor și suprafețele acestora: (16) Autorul subsemnaților – Cohen Iacob (Jaques) a fost beneficiarul următoarelor autorizații de construire în perioada anterioară preluării abuzive a imobilului prin Decretul nr. 92/1950:  Potrivit autorizațiunii nr. 568/S/23.11.1923 (Anexă), emisă de fosta Primărie a Orașului București, privind imobilul situat în Splaiul I.C. Brătianu nr. 4, „se autoriză D. Jach Cohen a construi la proprietatea nr. 4 din Splaiul I.C. Brătianu sectorul III, Ocolul I retras din alinierea decretată cart. 6 va construi un corp cu parter și etaj din zid conform planului aprobat și pe suprafață pătrată”  Potrivit autorizațiunii nr. 66/B/21.06.1928 (Anexă), emisă de fosta Primărie a Sectorului III Albastru privind imobilul situat în Splaiul I.C. Brătianu nr. 4, „se autoriză Dl. Jaques Cohen a construi la proprietatea nr. 4 din str. Splaiul I.C. Brătianu, Ocolul II retras la 15 m din alinierea decretată a cart. 6 independent va esecuta o casă parter din zidărie masivă acoperită cu metal conform planurilor aprobate întocmite de Dl. arhitect Maller și pe suprafață pătrată”  Potrivit autorizațiunii nr. 112S/07.06.1928 (Anexă), emisă de fosta Primărie a Sectorului III Albastru „se autoriză Dl. Jaques Cohen a construi la proprietatea nr. 11-13 din Șerban Vodă, ocolul I, la față pe alinierea decutată a cart. 6 spre Calea Șerban Vodă cât și spre B-dul Colței prelungit va executa o casă cu pivniță, parter, 3 etaje și mansardă din zidărie masivă acoperită cu metal conform planului aprobat întocmit de D-nii arhitecți Ghiaciu și Ilașcu și pe suprafață pătrată” (17) Fișa tehnică și releveul imobilului întocmite la demolarea acestuia (în anul 1985) (anexă) confirmă și ea determinarea construcțiilor notificate conform autorizațiilor de construire pentru imobilul situat în București, Splaiul Unirii nr. 26, sector 4/fost Splaiul I. C. Brătianu nr. 4: 1. suprafața terenului este de 363,50 mp.; 2. cele două corpuri de clădire (A și B) naționalizate în baza Decretului nr. 92/1950 aveau următoarele determinări și destinații: 2.1. corpul A de clădire (locuință): o a fost edificat ulterior autorizației din anul 1923 (estimat 1930 în fișa de la demolare) și avea ca niveluri: parter, etaj I, etaj II și pivniță; o avea suprafața construită desfășurată de 307 mp, suprafața utilă de 243,64 mp și suprafața locuibilă de 126,10 mp; o era construit din cărămidă; o era echipat cu instalații tehnico-edilitare sanitare, electrice, de încălzire cu sobe teracotă cu lemne; o la data demolării în 1985, ca urmare a sistematizării zonei, starea tehnică satisfăcătoare; pentru evaluare trebuie luată în considerare starea imobilului de la data preluării (1950), când clădirea avea doar 27 ani vechime; 2.2. corpul B de clădire: o a fost edificat în anul 1938 și avea ca niveluri: parter, etaj și pivniță; o avea suprafața construită desfășurată de 165 mp, suprafața utilă de 128,94 mp și suprafața locuibilă de 175,20 mp; o era construit din cărămidă; o starea tehnică satisfăcătoare – la data demolării; pentru evaluare trebuie luată în considerare starea imobilului de la data preluării (1950), când clădirea avea doar 12 ani vechime; o era echipat cu instalații tehnico-edilitare sanitare, electrice, de încălzire cu sobe teracotă cu lemne. (18) Aceste elemente sunt confirmate și de anexa nr. 2 la Decretul nr. 260/1986 („Tabel cuprinzând fondurile fixe, situate în municipiul București, ce se scot din funcțiune”) din care rezultă că suprafața construită desfășurată totală este de 472 mp (307 mp corpul A și 165 mp corpul B) și că cele două corpuri de clădire au fost construite în anul 1930, respectiv 1938, cu mențiunea arătată anterior (Anexă). (19) Comisia Națională pentru Compensarea Imobilelor a validat Dispoziția Primarului Municipiului București și a emis decizia de compensare nr. 42351/10.10.2021 prin 2.170.049 puncte (anexă). II. MOTIVE DE NELEGALITATE A DECIZIEI a. Lipsa de motivare a deciziei sub aspectul fundamentării numărului de puncte compensatorii (20) Decizia este nelegală sub aspectul unei totale nemotivări și nefundamentări a numărului de puncte compensatorii stabilite prin aceasta pentru imobilele ce aveau compunerea menționată mai sus în petitul prezentei contestații. (21) Decizia nu este fundamentată, în sensul că nu a fost comunicat și modul de calcul al despăgubirilor stabilite prin aceasta, reclamanții fiind astfel în imposibilitate de a verifica dacă prețul pe mp avut în vedere de Comisia Națională pentru Compensarea Imobilelor corespunde celui stabilit conform grilei notariale aplicabile. S-a stabilit o sumă globală din care nu rezultă dacă la evaluarea punctelor compensatorii s-au avut în vedere toate elementele indicate prin răspunsul nr. 80/25.06.2021. (22) Evidențiem din acest punct de vedere că decizia nu este motivată nici sub aspectul bazei de calcul avute în vedere (suprafața construită luată ca bază de calcul) și nici cu privire la prețul pe mp stabilit conform grilei notariale. (23) În lipsa unei note de fundamentare a calculului despăgubirii, nu se poate stabili dacă a fost avută în vedere întreaga suprafață construită, încadrarea corectă a prețului pe mp în grilă, eventualii coeficienți pozitivi de individualizare prevăzuți de grilă. (24) Or, lipsa acestei fundamentări a deciziei ne privează de posibilitatea concretă de a formula apărări cu privire la modul de evaluare a imobilelor precum și la modul de încadrare în grila notarială. (25) Decizia ar fi trebuit să precizeze care sunt elementele avute în vedere la evaluare și la stabilirea măsurilor compensatorii prin raportare la prevederile legale (art. 21 alin. 6 din Legea nr. 165/2013) și la probele depuse ca acte doveditoare în cadrul dosarului administrativ pe baza cărora s-ar fi stabilit încadrarea în grila notarială. (26) Lipsa totală de motivare a deciziei compensatorii lasă loc arbitrariului din partea CNCI, această autoritate stabilind în mod discreționar cuantumul punctelor acordate ca măsuri compensatorii. Pentru acest motiv, este necesară intervenția instanței de judecată astfel încât acordarea măsurilor compensatorii să corespundă dispozițiilor art. 21 alin. (6) din L. 165/2013, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 193/2021. b. Stabilirea unei valori eronate pentru măsurile compensatorii – neaplicarea art. 21 alin. (6) din Legea nr. 165/2013, modificată prin Legea nr. 193/2021 (27) Determinarea valorii de despăgubire a imobilului compus din teren în suprafață de 363,50 m.p. și construcție alcătuită din două corpuri de clădire descrise mai sus prin trebuia efectuată prin raportare la dispozițiile art. 21 alin. 6 din Legea nr. 165/2013, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 193/2021, respectiv prin aplicarea grilei notariale valabile pentru anul precedent emiterii deciziei de către CNCI, în considerarea caracteristicilor tehnice ale imobilului și a categoriei de folosință la data preluării acestuia. (28) Prin aplicarea grilei notariale din 2020, anul anterior emiterii deciziei CNCI (pag. 278, 131 grilă terenuri, 466 grilă case și vile - anexă) valoarea corectă a punctelor compensatorii acordate ar fi trebuit să fie terenului este de 502.476,5 euro (2.486.605,46 lei), valoare ce rezultă din încadrarea terenului în zona 58-A1 și următoarele prețuri pe m.p.:  prețul de 463 euro/m.p. pentru suprafața de 363,50 m.p. ocupat de construcții, respectiv 168.300,5 euro;  prețul de 708 euro/m.p. pentru ele două corpuri de construcții, respectiv pentru corpul A în suprafață de 307 mp 217.356 euro, iar pentru corpul B în suprafață de 165 mp 116.820 euro (29) Construcțiile se impun a fi încadrate în categoria construcțiilor cu finisaje superioare și întreținere bună, având în vedere vechimea celor două corpuri de clădire (27 și, respectiv 12 ani la momentul preluării), precum și faptul că dispuneau de toate utilitățile. (30) Astfel, potrivit grilei notariale din 2020, rezultă suma de 168.300,5 + 217.356 + 116.820 = 502.476,5 euro (2.486.605,46 lei). (31) În scopul determinării valorii construcției existente la momentul preluării, solicităm efectuarea unei expertize tehnice judiciare în specialitatea construcții și evaluarea proprietății imobiliare, cu următoarele obiective: 1. Să se determine suprafața construcției alcătuită din două corpuri de clădire. În raport de suprafețele determinate să se stabilească valoarea construcției prin raportare la grila notarială din 2020. 2. Evaluarea terenului în suprafață de 360 m.p., ținând seama de suprafața ocupată și cea liberă de construcții și în raport de grila notarială din 2020 Pentru toate argumentele mai sus-menționate, solicităm admiterea acțiunii astfel cum a fost formulată. ÎN DREPT: Legea nr. 10/2001, Legea nr. 165/2013 și orice alte dispoziții legale invocate în prezenta cerere. PROBE:  înscrisurile anexate prezentei cereri; dosar administrativ aflat în posesia pârâtei - solicităm ca pârâta CNCI să depună dosarul administrativ pe baza căruia a fost emisă decizia în litigiu;  expertiza tehnică judiciară în specialitatea construcții și evaluatorie, având obiectivele indicate mai sus. Anexe:  Decizia CNCI contestată nr. 42351/10.10.2021  notificarea nr. 3583/21.11.2001  certificat de moștenitor nr. 18/05.03.2003  actul de vânzare-cumpărare autentificat de Trib. Ilfov, Secția Notariat la nr. 31606/28.12.1922 de către Cohen Jacques și transcris sub nr. 17443/1922  istoricul de adresă poștală nr. 20311/4792/5.08.2002  procesul verbal de carte funciară nr. 38122/28.08.1941  adresa PMB nr. 43418/11053/30.09.2002 - Direcția Patrimoniu Evidență Proprietăți Cadastru  adresa PMB nr. 4253/23.01.2003 a Direcției Urbanism din cadrul PMB  decizia civilă nr. 413A/09.10.2014 pronunțată de Curtea de Apel București în dosar nr. 15992/3/2013  sentința civilă nr. 2235/20.03.2013 a Tribunalului București în dosar nr. 15992/3/2013  Dispoziția nr. 20227/30.03.2018 Primarul General al Municipiului București  adresa nr. 64959/CC/09.03.2021 a CNCI  răspunsul nr. 80/25.06.2021  autorizațiunea de construcție nr. 568/S/23.11.1923  autorizațiunea de construcție nr. 66/B/21.06.1928  autorizațiunea de construcție nr. 112S/07.06.1928  fișa tehnică și releveul imobilului întocmite la demolarea acestuia în 1985  Decretul nr. 260/1986 și anexa nr. 2 la Decretul nr. 260/1986 („Tabel cuprinzând fondurile fixe, situate în municipiul București, ce se scot din funcțiune”)  extrase relevante din grila notarială din anul 2020 Depunem prezenta cerere și înscrisurile anexate în două exemplare si imputernicire avocatială. Reclamanții prin LIVESCU ȘI ASOCIAȚII S.C.A. avocat Monica Livescu

español

EL PRESIDENTE, El abajo firmante:  COHEN DIEGO EDGARDO, con domicilio en calle Arenales no. 3504, et. 2, ap 18, Buenos Aires, Argentina;  COHEN ALEJANDRA VALERIA, con domicilio en calle Echevererria no. 1950, et. 1, departamento B, Buenos Aires, Argentina;  COHEN SILVIA MERCEDES, con domicilio en calle Uriburu no. 1255, et. 11, ap.A, Buenos Aires, Argentina, todos con el domicilio elegido para las comunicaciones en Bucarest, B-dul Unirii no. 35, bloque A3, escalera 2, piso 1, piso 27, sector 3, en la sede del representante convencional LIVESCU Y ASOCIACIONES - S.C.A., a través de la abogada Mónica Livescu, en contradicción con la COMISIÓN NACIONAL DE COMPENSACIÓN INMOBILIARIA (en lo sucesivo, CNCI), con sede en Bucarest, Calea Floreasca no. 202, sector 1, formulamos el presente APELACIÓN A LA DECISIÓN DE COMPENSACIÓN NÚM. 42351 / 10.10.2021 EXPEDIDA POR LA COMISIÓN NACIONAL DE COMPENSACIÓN INMOBILIARIA Solicitamos al tribunal que, mediante sentencia, se pronuncie: 1. admitir el recurso de apelación contra la sentencia de indemnización núm. 42351/10.10.2021 emitida por la Comisión Nacional de Compensación Inmobiliaria; 2.modificar parcialmente la resolución impugnada en cuanto a la cuantía del inmueble notificado objeto del expediente de indemnización núm. 64959/CC/21.02.2019 en el sentido de determinar el monto correcto del valor de los inmuebles notificados; 3. Requerir a la CNCI demandada que dicte resolución estableciendo los puntos de compensación para cada uno de los demandantes en una parte de 1/3 de cada uno por la diferencia de valor en relación con el valor correctamente establecido y determinado por el tribunal para el terreno y la construcción. edificio ubicado en Bucarest, Splaiul Unirii no. 26 sector 4, compuesto por:  terreno con una superficie de 363.50 m.p.  construcción que consta de dos edificios, respectivamente o cuerpo A compuesto por planta baja, primer piso, segundo piso y sótano, con una superficie construida de 307 m². o cuerpo B compuesto por planta baja, primera y sótano, con una superficie construida de 165 m². 4. Condene en costas a la demandada, con fundamento en lo dispuesto en el art. 453 Código de Procedimiento Civil. RAZONES PARA LA ACCIÓN I. BREVE HISTORIA DE LOS HECHOS (1) Mediante notificación núm.3583 / 21.11.2001 (anexo), formulado con base en la Ley n. 10/2001, se solicitó la restitución en especie del terreno y edificio de construcción ubicado en la antigua dirección postal - Splaiul Unirii no. 26 sector 4, Bucarest. (2) La notificación fue formulada por Cohen Diego Edgardo, Cohen Alejandra Valeria y Cohen Silvia Mercedes, siendo enviada por alguacil el 21.11.2001 y registrada bajo el núm. 3583 / 21.11.2001, elaborando el expediente núm. 18898 / 21.11.2001. (3) El edificio respecto del cual se hizo la notificación antes mencionada pertenecía al autor del abajo firmante, Cohen Jacques, fallecido el 20.08.1943, cuyo único heredero era su hijo, Cohen Mircea Nissim, fallecido el 15.01. 1991 (anexo).(4) La capacidad de los solicitantes para tener derecho se desprende del hecho de que son los herederos del propietario anterior, como sucesores de Cohen Mircea Nissim de la siguiente manera: - del difunto Cohen Mircea Nissim, quien falleció el 15.01.1991, quedaron los siguientes herederos: la esposa sobreviviente Mercedes Núñez y los descendientes del Cohen Diego Edgardo, Cohen Alejandra Valeria y Cohen Silvia Mercedes; - luego de la muerte de su esposa sobreviviente Mercedes Núñez el 03.06.1999, los descendientes antes mencionados quedaron como únicos herederos. (5) El bien inmueble notificado fue adquirido mediante escritura de compraventa autenticada por el Trib. Ilfov, Sección del Notario en el n. 31606 / 28.12.1922 por Cohen Jacques y transcrito con el n. 17443/1922, concluida con el Dr. Allois Muller como vendedor (anexo). Según el croquis-plano que acompaña al contrato de compraventa, la superficie del terreno vendido era de 363,50 m2 (superficie de terreno tramado - según resulta del art. 1 del contrato).El terreno tenía la categoría de patio de obra, por estar ubicado en el casco urbano de la ciudad, y la construcción estaba destinada a vivienda. (6) En la fecha de adquisición, el edificio compuesto por terreno y construcción tenía como dirección postal Splaiul Ion C. Brătianu no. 4, se convirtió en Splaiul Unirii no. 26 posterior a 1948, como resulta del historial de direcciones postales núm. 20311/4792 / 5.08.2002 emitida por PMB (anexo). (7) Según el acta del libro de tierras no. 38122 / 28.08.1941 (anexo), el edificio estaba compuesto por lo siguiente:  terreno con una superficie de 360 ​​m.p., identificado según el plano anexo a la escritura de compraventa indicada anteriormente;  casas de dos muros de hormigón, cimiento de hormigón, revestidos con hojalata: el cuerpo frontal tiene sótano, planta baja y primer piso con 2 cuartos, baño, cocina, en cada nivel; el cuerpo inferior con planta baja con 4 habitaciones y dependencias, arriba - 3 habitaciones y dependencias, ático con 3 habitaciones; (8) El edificio fue nacionalizado con base en el Decreto no. 92/1950, inscribiéndose en el epígrafe 1165 del anexo del decreto a nombre del abuelo de los demandantes, Cohen Jacques. (9) Según la dirección de la PMB no.43418/11053 / 30.09.2002 - Dirección de Pruebas Patrimoniales, Propiedades del Catastro (anexo), en las actas catastrales levantadas para el año 1986, se inscribió la edificación con una superficie de 360 ​​m.p. y un edificio A de tres plantas con una superficie de 179 m.p., la categoría de uso "edificios y patios". (10) Tras la nacionalización, los edificios fueron demolidos. Del plano catastral que contiene la reconstrucción de la antigua ubicación y la dirección de la PMB no. 4253/23.01.2003 del Departamento de Urbanismo del PMB, resulta que el área ha sido sistematizada y actualmente está ocupada por calles, manzanas y espacios verdes (anexo). (11) PMB no se pronunció sobre la notificación de las demandantes, aunque se completó el expediente con todos los justificantes a que se refiere. (12) Como consecuencia de la pasividad de la unidad controladora, los solicitantes solicitaron la resolución de la citada notificación, acción que fue objeto del expediente núm. 15992/3/2013. Tribunal de Apelación de Bucarest, por decisión civil núm. 413A/10.09.2014 (anexo) por la cual modificó parcialmente la sentencia civil nro.2235 / 20.03.2013 del Tribunal de Bucarest (anexo), encontró la calidad de los demandantes de las personas con derecho en virtud de la Ley no. 165/2013 y obligó a la unidad controladora a emitir una disposición con una propuesta para el otorgamiento de medidas reparadoras en equivalente a través de puntos de compensación para el edificio identificado en la solicitud de esta acción. (13) Por la Disposición n. 20227 / 30.03.2018 El alcalde general de Bucarest (anexo) propuso la concesión de medidas compensatorias en forma de puntos para el edificio ubicado en Bucarest, antiguo Splaiul Unirii no. 26 sector 4, compuesto por terreno con una superficie de 360 ​​m.p. y construcción que consta de dos edificios, a saber, un cuerpo que consta de planta baja con 2 habitaciones, baño, cocina, así como piso y sótano y un cuerpo que consta de planta baja con 4 habitaciones y dependencias, piso con 3 habitaciones y dependencias, ático con 3 habitaciones y sótano, imposibles de devolver en especie, a los derechohabientes, respectivamente a los demandantes. (14) Por la dirección no.64959/CC/03.09.2021 (anexo), CNCI solicitó a los solicitantes completar el expediente con documentos que muestren la descripción de las construcciones, para cada edificio. (15) En consecuencia, mediante la respuesta no. 80 / 25.06.2021 (anexo) los solicitantes completaron el expediente con la siguiente información, respaldada por documentos de respaldo de los cuales resulta la descripción de las construcciones y sus superficies: (16) El autor del abajo firmante - Cohen Iacob (Jaques) fue beneficiario de los siguientes permisos de construcción en el período anterior a la toma abusiva del edificio por Decreto no. 92/1950:  Según la autorización no. 568 / S / 23.11.1923 (Anexo), emitida por el antiguo Ayuntamiento de Bucarest, en relación con el edificio ubicado en Splaiul I.C. Bratianu no. 4, “Se autoriza a D. Jach Cohen para edificar en el inmueble núm. 4 de Splaiul I.C. Brătianu sector III, Ocolul I retirado del carro de alineación decretado. 6. Se edificará un cuerpo de planta baja y primer piso de la muralla según plano aprobado y en superficie cuadrada”  Según la autorización no. 66 / B / 21.06.1928 (Anexo), emitida por el antiguo Ayuntamiento del Sector III Azul con respecto al edificio ubicado en Splaiul I.C.Bratianu no. 4, „Se autoriza al señor. Jaques Cohen para construir en la propiedad núm. 4 desde la calle Splaiul I.C. Brătianu, Ocolul II se retiró 15 m de la alineación decretada del carro. 6 de manera independiente ejecutará una casa de planta baja de mampostería maciza revestida con metal según los planos aprobados elaborados por el Sr. arquitecto Maller y sobre una superficie cuadrada”  Según la autorización no. 112S/07.06.1928 (Anexo), emitida por la ex Alcaldía del Sector III Azul „se autoriza al Sr. Jaques Cohen para construir en la propiedad núm. 11-13 de Șerban Vodă, distrito I, frente a la alineación decidida del carro. 6 hacia Calea Șerban Vodă así como hacia Colței extendido B-dul ejecutará una casa con bodega, planta baja, 3 pisos y ático de mampostería maciza revestida con metal según el proyecto aprobado elaborado por los arquitectos Ghiaciu e Ilașcu y en una superficie cuadrada” (17) El expediente técnico y el estudio del edificio elaborado en el momento de su demolición (en 1985) (anexo) también confirman la determinación de los edificios notificados según los permisos de construcción del edificio situado en Bucarest, Splaiul Unirii no. 26, sector 4 / ex Splaiul I. C. Brătianu no. 4: 1.la superficie del terreno es de 363,50 m2; 2. los dos edificios (A y B) nacionalizados con base en el Decreto n. 92/1950 tuvo las siguientes determinaciones y destinos: 2.1. edificio A (vivienda): o fue construido después de la autorización de 1923 (estimado en 1930 en el expediente de demolición) y tenía como niveles: planta baja, primer piso, segundo piso y sótano; o tenía una superficie construida de 307 m², una superficie útil de 243,64 m² y una superficie habitable de 126,10 m²; fue construido de ladrillo; o se dotó de instalaciones sanitarias, eléctricas, eléctricas, de calefacción con estufas de leña de terracota; o a la fecha de la demolición en 1985, como resultado de la sistematización del área, el estado técnico satisfactorio; para la evaluación se debe tener en cuenta el estado del inmueble a partir de la fecha de toma de posesión (1950), cuando el inmueble tenía sólo 27 años; 2.2.edificio B: o fue construido en 1938 y tenía como niveles: planta baja, primer piso y sótano; o tenía una superficie construida de 165 m², una superficie útil de 128,94 m² y una superficie habitable de 175,20 m²; fue construido de ladrillo; una condición técnica satisfactoria - en la fecha de demolición; para la evaluación se debe tener en cuenta el estado del edificio desde la fecha de toma de posesión (1950), cuando el edificio tenía sólo 12 años; o se dotó de instalaciones sanitarias, eléctricas, eléctricas, de calefacción con estufas de leña de terracota. (18) Estos elementos también están confirmados por el Anexo no. 2 al Decreto n. 260/1986 ("Cuadro que contiene los activos fijos, ubicados en Bucarest, que están dados de baja") que muestra que la superficie construida total desarrollada es de 472 m² (307 m² del edificio A y 165 m² del edificio B) y que los dos edificios del edificio fueron construido en 1930 y 1938, respectivamente, con la mención mostrada arriba (Anexo).(19) La Comisión Nacional de Compensación de Bienes Raíces validó la Orden del Alcalde de Bucarest y emitió la decisión de compensación no. 42351 / 10.10.2021 a través de 2.170.049 puntos (anexo). II. FUNDAMENTOS DE ILEGALIDAD DE LA DECISIÓN a) Falta de motivación de la decisión en cuanto a fundamentar el número de puntos de compensación (20) La decisión es ilegal por falta total de motivación y fundamentación infundada del número de puntos de compensación establecidos por ella para los inmuebles que tenían la composición mencionada en la petición del presente recurso. (21) La decisión es infundada, en el sentido de que no se comunicó el método de cálculo de la compensación establecido por ella, lo que imposibilita a los demandantes verificar si el precio por metro cuadrado previsto por la Comisión Nacional de Compensación Inmobiliaria corresponde a ese establecidos de acuerdo con la tabla notarial aplicable. Se estableció un monto global, del cual no resulta si en la evaluación de los puntos de compensación se reúnen todos los elementos señalados por la respuesta no. 80 / 25.06.2021.(22) Señalamos desde este punto de vista que la decisión no está motivada ni en cuanto a la base de cálculo considerada (la superficie construida tomada como base de cálculo) ni en cuanto al precio por metro cuadrado establecido según la red notarial. (23) A falta de una nota justificativa para el cálculo de la compensación, no se puede establecer si la totalidad de la superficie edificada, el encuadre correcto del precio por m² en la grilla, los eventuales coeficientes de individualización positivos proporcionados por la grilla han sido tomados en cuenta. (24) Sin embargo, la falta de fundamentación de la sentencia nos priva de la posibilidad concreta de formular defensas en cuanto a la valoración de los inmuebles así como a la clasificación en la tabla notarial. (25) La decisión debería haber especificado los elementos tenidos en cuenta en la evaluación y establecimiento de medidas compensatorias en relación con las disposiciones legales (artículo 21 (6) de la Ley n.º 165/2013) y las pruebas presentadas como prueba en el marco del procedimiento administrativo. expediente a partir del cual se hubiera establecido la clasificación en la tabla notarial.(26) La falta total de motivación de la decisión compensatoria da lugar a la arbitrariedad de la CNCI, que, discrecionalmente, determina la cantidad de puntos otorgados como medidas compensatorias. Por ello, es necesaria la intervención del tribunal para que el otorgamiento de las medidas compensatorias corresponda a lo dispuesto en el art. 21 párr. (6) de la Ley 165/2013, modificada por la Ley n. 193/2021. b) Fijación de un valor erróneo de las medidas compensatorias - inaplicación del art. 21 párr. (6) de la Ley n. 165/2013, modificado por la Ley n. 193/2021 (27) Determinación del valor de compensación de la edificación compuesta por terreno con un área de 363.50 m.p. y la construcción consistente en dos edificios descritos anteriormente tuvo que ser realizada en referencia a lo dispuesto en el art. 21 párr. 6 de la Ley n. 165/2013, modificada por la Ley n. 193/2021, respectivamente, aplicando la tabla notarial válida para el año anterior a la emisión de la resolución por CNCI, teniendo en cuenta las características técnicas del edificio y la categoría de uso en la fecha de su toma de posesión. (28) Por aplicación de la grilla notarial de 2020, año anterior a la emisión de la resolución CNCI (p.278, 131 grid grid, 466 grid casas y villas - anexo) el valor correcto de los puntos compensatorios que deberían haber sido para el terreno es 502.476,5 euros (2.486.605,46 lei), valor resultante de la clasificación del terreno en el área 58 -A1 y los siguientes precios en m.p.:  el precio de 463 euro / m.p. para la superficie de 363.50 m.p. ocupado por construcciones, respectivamente 168.300,5 euros;  el precio de 708 euro / m.p. para ellos dos cuerpos de edificación, respectivamente para el edificio A con una superficie de 307 m2 217.356 euros, y para el edificio B con una superficie de 165 m2 116.820 euros (29) Los edificios deben incluirse en la categoría de edificios con acabados superiores y buen mantenimiento, dada la antigüedad de los dos edificios (27 y 12 años respectivamente en el momento de la toma de posesión), así como el hecho de que tenían todos los utilidades. (30) Así, según la tabla notarial de 2020, resulta la cantidad de 168.300,5 + 217.356 + 116.820 = 502.476,5 euros (2.486.605,46 lei).(31) Para determinar el valor de la construcción existente al momento de la toma de posesión, solicitamos la realización de un peritaje técnico forense en el campo de la construcción y la evaluación de bienes inmuebles, con los siguientes objetivos: 1. Determine el área del edificio que consta de dos edificios. En relación a las áreas determinadas para establecer el valor de la construcción con relación a la grilla notarial a partir del año 2020. 2. Valuación del terreno con una superficie de 360 ​​m.p., teniendo en cuenta el área ocupada y libre de construcciones y en relación a la grilla notarial a partir de 2020 Por todos los argumentos anteriores, solicitamos la admisión de la acción en los términos formulados. EN LA LEY: Ley no. 10/2001, Ley n. 165/2013 y cualesquiera otras disposiciones legales invocadas en esta solicitud. PRUEBAS:  los documentos adjuntos a esta solicitud; expediente administrativo en poder de la demandada - solicitamos a la CNCI demandada que presente el expediente administrativo en virtud del cual se dictó la resolución impugnada; - Peritaje técnico forense en la especialidad de construcción y evaluación, teniendo los objetivos antes indicados.Anexos:  La resolución impugnada de la CNCI núm. 42351 / 10.10.2021  notificación n. 3583 / 21.11.2001  certificado de heredero no. 18 / 05.03.2003  la escritura de compraventa autenticada por el Trib. Ilfov, Sección del Notario en el n. 31606 / 28.12.1922 por Cohen Jacques y transcrito con el n. 17443/1922  historial de direcciones postales no. 20311/4792 / 5.08.2002  el acta del libro de tierras no. 38122 / 28.08.1941  Dirección PMB no. 43418/11053 / 30.09.2002 - Dirección de Pruebas Patrimoniales Catastro de Propiedades  Dirección PMB no. 4253/23.01.2003 del Departamento de Urbanismo del PMB  sentencia civil núm. 413A / 09.10.2014 pronunciado por el Tribunal de Apelación de Bucarest en el expediente núm. 15992/3/2013  sentencia civil núm. 2235 / 20.03.2013 del Tribunal de Bucarest en el expediente núm. 15992/3/2013  Disposición núm. 20227 / 30.03.2018 El alcalde general del municipio de Bucarest  dirección nro. 64959/CC/09.03.2021 y CNCI  respuesta no. 80 / 25.06.2021  permiso de construcción no. 568 / S / 23.11.1923  permiso de construcción no. 66 / B / 21.06.1928  permiso de construcción no.112S / 07.06.1928  el expediente técnico y el estudio del edificio elaborado en su demolición en 1985  Decreto n. 260/1986 y anexo núm. 2 al Decreto n. 260/1986 ("Cuadro que contiene los fondos fijos, ubicados en el municipio de Bucarest, que están dados de baja")  extractos relevantes de la red notarial de 2020 Presentamos esta solicitud y los documentos adjuntos en dos copias y poder notarial. solicitantes a través de LIVESCU Y ASOCIADOS S.C.A. abogada Mónica Livescu

Traductor.com.ar | ¿Cómo utilizo la traducción de texto rumano-español?

Asegúrese de cumplir con las reglas de redacción y el idioma de los textos que traducirá. Una de las cosas importantes que los usuarios deben tener en cuenta cuando usan el sistema de diccionario Traductor.com.ar es que las palabras y textos utilizados al traducir se guardan en la base de datos y se comparten con otros usuarios en el contenido del sitio web. Por esta razón, le pedimos que preste atención a este tema en el proceso de traducción. Si no desea que sus traducciones se publiquen en el contenido del sitio web, póngase en contacto con →"Contacto" por correo electrónico. Tan pronto como los textos relevantes serán eliminados del contenido del sitio web.


Política de Privacidad

Los proveedores, incluido Google, utilizan cookies para mostrar anuncios relevantes ateniéndose las visitas anteriores de un usuario a su sitio web o a otros sitios web. El uso de cookies de publicidad permite a Google y a sus socios mostrar anuncios basados en las visitas realizadas por los usuarios a sus sitios web o a otros sitios web de Internet. Los usuarios pueden inhabilitar la publicidad personalizada. Para ello, deberán acceder a Preferencias de anuncios. (También puede explicarles que, si no desean que otros proveedores utilicen las cookies para la publicidad personalizada, deberán acceder a www.aboutads.info.)